Raymond Roeten Rijtrainingen

Raymond Roeten Rijtrainingen Facebook
Raymond Roeten LinkedIn

 

Algemene Voorwaarden

Raymond Roeten Rijtrainingen

 

artikel 1.               Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Raymond Roeten Rijtrainingen (R.R.R.), en een Wederpartij waarop R.R.R. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met R.R.R., voor de uitvoering waarvan door R.R.R. derden dienen te worden betrokken.

 

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van R.R.R. en zijn directie.

 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. R.R.R. en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

8. Indien R.R.R. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat R.R.R. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2                Offertes en aanbiedingen

 

1   .Alle offertes en aanbiedingen van R.R.R. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

2   .R.R.R. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3   .De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

4   .Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is R.R.R. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij R.R.R. anders aangeeft.

 

5   .Een samengestelde prijsopgave verplicht R.R.R. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 3                Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 

1.De overeenkomst tussen R.R.R. en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij R.R.R. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. R.R.R. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

3.Indien R.R.R. gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan R.R.R. ter beschikking heeft gesteld.

 

1.  Levering geschiedt af bedrijf van R.R.R.. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is R.R.R. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

2.  R.R.R. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3.  R.R.R. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

4.  Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan R.R.R. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

5.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. R.R.R. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

6.  Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is R.R.R. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen R.R.R. bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van R.R.R. op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan R.R.R. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

7.  Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens R.R.R. gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van R.R.R. daardoor direct of indirect ontstaan.

 

8.  Indien R.R.R. met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is R.R.R. niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

9.  Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij R.R.R. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op R.R.R. rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

1. R.R.R. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

-   de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 

-   na het sluiten van de overeenkomst R.R.R. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 

-   de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om Zekerheid Te Stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 

-   Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van R.R.R. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is R.R.R. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

2. Voorts is R.R.R. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van R.R.R. kan worden gevergd.

 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van R.R.R. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien R.R.R. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

4. Indien R.R.R. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is R.R.R. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is R.R.R. gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht/gehouden.

 

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door R.R.R., zal R.R.R. in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor R.R.R. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij R.R.R. anders aangeeft.

 

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het R.R.R. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van R.R.R. op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

artikel  5               Overmacht

 

1. R.R.R. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop R.R.R. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor R.R.R. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van R.R.R. of van derden daaronder begrepen. R.R.R. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat R.R.R. zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

3. R.R.R. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

4. Voorzoveel R.R.R. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is R.R.R. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel  6               Annulering/opzegging/plaatsvervanging

 

1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

 

2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk per aangetekend schrijven en enkel indien R.R.R. daarin toestemt. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:

 

a. bij annulering tot 31 dagen voor aanvang van de training is 25% van het cursusgeld verschuldigd,

 

b. bij annulering vanaf 31 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de training is de wederpartij 50% van het cursusgeld verschuldigd;

 

c. bij annulering vanaf 7 dagen tot 1 dag voor aanvang van de training is de wederpartij het volledige cursusgeld verschuldigd

 

d. Bij verplaatsing van de training gelden administratie kosten van € 35,= per persoon.

 

e. Indien voor uw training, baan (delen) op een oefenterrein zijn ingehuurd, is bij verplaatsing of annulering tot 31 dagen voor aanvangsdatum, 45% van het cursusgeld verschuldigd. Binnen 30  dagen voor aanvangsdatum is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

 

3. Indien met wederpartij een prijs is overeengekomen voor een groep deelnemers blijft de overeengekomen prijs gehandhaafd ook bij annulering van enige deelnemers.

 

4. Indien bij een overeenkomst voor een groep alle deelnemers worden geannuleerd, gelden bovenstaande percentages van de vaste totaalprijs.

 

5. Tot het moment van aanvang van de training is de wederpartij bevoegd de training te laten volgen door een plaatsvervanger, mits laatstgenoemde voldoet aan de gestelde toelatingseisen. De wederpartij blijft gehouden tot tijdige betaling van het cursusgeld. Na aanvang van de training is plaatsvervanging niet meer toegestaan.

 

6. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld -doch niet uitsluitend -onvoldoende dan wel teveel (overtekening) aanmeldingen of ziekte van een docent, is R.R.R. gerechtigd een training te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de wederpartij. Eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde gelden zullen alsdan door R.R.R. aan de wederpartij gerestitueerd worden.

 

7. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

 

8. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt, is hij aan R.R.R. het volledige cursusgeld verschuldigd.

 

9. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart R.R.R. ter zake.

 

artikel 7 Betaling en incassokosten

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door R.R.R. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door R.R.R. aangegeven. R.R.R. is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 6% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

3. R.R.R. heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

4. R.R.R. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. R.R.R. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan R.R.R. verschuldigde.

 

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien R.R.R. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 8   Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door R.R.R. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van R.R.R. totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met R.R.R. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

2. Door R.R.R. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van R.R.R. veilig te stellen.

 

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om R.R.R. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan R.R.R. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is R.R.R. gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens R.R.R. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

6. Voor het geval R.R.R. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan R.R.R. en door R.R.R. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van R.R.R. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

artikel 9    Aansprakelijkheid

 

1. Indien R.R.R. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

2. R.R.R. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat R.R.R. is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

3.     De aansprakelijkheid van R.R.R. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

4. R.R.R. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van R.R.R. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan R.R.R. toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

6. R.R.R. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van R.R.R. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 10 Risico-overgang

 

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

artikel 11 Vrijwaring

 

1. De Wederpartij vrijwaart R.R.R. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan R.R.R. toerekenbaar is.

 

2. Indien R.R.R. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden R.R.R. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is R.R.R., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van R.R.R. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 

1. R.R.R. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. R.R.R. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

artikel  13 Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij R.R.R. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

2. De rechter in de vestigingsplaats van R.R.R. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft R.R.R. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht December 2011.

 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Raymond Roeten Rijtrainingen.

 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.